ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TbuiDy4Sun114545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 71KcxrsSun114721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SbmDJAXMon93610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kFvET6vMon93732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XxofkJ6Mon111322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ck9Tr1sMon111643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3veWbEUMon112158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XDOBkr3Mon21319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hycQZVvMon23930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y8ZJpRyMon30533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QFP76tzMon32220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mxJEl1xMon33020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0R3IpGqTue115536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 4.2 สาธารณสุข ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มีโรงพยาบาลจำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาง ทั้ง 13 หมู่บ้าน 4.3 อาชญากรรม ตำบลวังยาง อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวังยาง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย 4.4 ยาเสพติด ตำบลวังยางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา จึงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหายาเสพติด แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวังยางคอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับบัตรผู้พิการ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและมีโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้ยากจนยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง เส้นทางคมนาคม เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางปะปน และเป็นถนนลูกรัง 5.2 การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกหลังคาเรือน 5.3 การประปา การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านครบ 13 หมู่บ้าน 5.4 โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ มีศูนย์ไปรษณีย์ชั่วคราว จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ตำบลวังยาง มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพหลักคือทำนา อาชีพรองคือ การเลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา ปลูกแตงกวา ปลูกถั่วลิสง เพาะปลูกเห็ด 6.2 การประมง เกษตรกรตำบลวังยางทำประมง โดยเลี้ยงปลาในบ่อ/สระ จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงปลา เลี้ยงเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ชนิดปลาที่เลี้ยงคือปลานิล ตะเพียน มีครัวเรือนจำนวนน้อยที่เลี้ยง เพื่อจำหน่าย 6.3 การปศุสัตว์ ตำบลวังยางมีสัตว์เลี้ยงที่สำคัญ ได้แก่ โค–กระบือพื้นเมือง และการเลี้ยงโคขุนโดยมีบริษัทเข้ามาส่งเสริม มีการเลี้ยงสุกรเพื่อการจำหน่าย เลี้ยงเป็ดและไก่เลี้ยงแบบปล่อยในบ้านเรือนเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ๖.๕ การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก มีแต่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนประจำหมู่บ้าน แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ 6.4 อุตสาหกรรม ตำบลวังยางไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลเช่นทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในหมู่บ้าน 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง - ปุ๋ยชีวภาพ - กลุ่มเพาะเห็ด - กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ - กลุ่มปลูกถั่วลิสง - กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน - กลุ่มเลี้ยงโคขุน เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เขตตำบลวังยาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน เขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘.๑ การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 วัด 11 แห่ง สำนักสงฆ์ 4 แห่ง ๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม - ประเพณีบุญกองข้าว ประมาณเดือน มกราคม - ประเพณีบุญเดือนสาม ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - ประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือน สิงหาคม - ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประมาณเดือน กันยายน - ประเพณีบุญข้าวสาก ประมาณเดือน ตุลาคม - ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลวังยางได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน ทอผ้าพื้นเมือง วิธีการทอเสื่อจากต้นกก ภาษาถิ่น พูดภาษาอีสาน ภาษาลาว ภาษาไทกะเลิง ภาษาภูไท 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตตำบลวังยางได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ ทรัพยากรธรรมชาติ 9.1 น้ำ น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และลำน้ำจากห้วย หนอง คลอง สำหรับน้ำใต้ดินบางหมู่บ้านมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ 9.2 ป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่าป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดงจะเกิดตามบริเวณแห้งมากเช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้ยางเป็นต้น 9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตำบลวังยาง ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ จะเห็นได้ จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 4.2 สาธารณสุข ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มีโรงพยาบาลจำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาง ทั้ง 13 หมู่บ้าน 4.3 อาชญากรรม ตำบลวังยาง อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวังยาง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย 4.4 ยาเสพติด ตำบลวังยางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา จึงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหายาเสพติด แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวังยางคอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับบัตรผู้พิการ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและมีโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้ยากจนยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง เส้นทางคมนาคม เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางปะปน และเป็นถนนลูกรัง 5.2 การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกหลังคาเรือน 5.3 การประปา การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านครบ 13 หมู่บ้าน 5.4 โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ มีศูนย์ไปรษณีย์ชั่วคราว จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ตำบลวังยาง มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพหลักคือทำนา อาชีพรองคือ การเลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา ปลูกแตงกวา ปลูกถั่วลิสง เพาะปลูกเห็ด 6.2 การประมง เกษตรกรตำบลวังยางทำประมง โดยเลี้ยงปลาในบ่อ/สระ จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงปลา เลี้ยงเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ชนิดปลาที่เลี้ยงคือปลานิล ตะเพียน มีครัวเรือนจำนวนน้อยที่เลี้ยง เพื่อจำหน่าย 6.3 การปศุสัตว์ ตำบลวังยางมีสัตว์เลี้ยงที่สำคัญ ได้แก่ โค–กระบือพื้นเมือง และการเลี้ยงโคขุนโดยมีบริษัทเข้ามาส่งเสริม มีการเลี้ยงสุกรเพื่อการจำหน่าย เลี้ยงเป็ดและไก่เลี้ยงแบบปล่อยในบ้านเรือนเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ๖.๕ การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก มีแต่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนประจำหมู่บ้าน แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ 6.4 อุตสาหกรรม ตำบลวังยางไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลเช่นทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในหมู่บ้าน 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง - ปุ๋ยชีวภาพ - กลุ่มเพาะเห็ด - กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ - กลุ่มปลูกถั่วลิสง - กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน - กลุ่มเลี้ยงโคขุน เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เขตตำบลวังยาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน เขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘.๑ การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 วัด 11 แห่ง สำนักสงฆ์ 4 แห่ง ๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม - ประเพณีบุญกองข้าว ประมาณเดือน มกราคม - ประเพณีบุญเดือนสาม ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - ประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือน สิงหาคม - ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประมาณเดือน กันยายน - ประเพณีบุญข้าวสาก ประมาณเดือน ตุลาคม - ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลวังยางได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน ทอผ้าพื้นเมือง วิธีการทอเสื่อจากต้นกก ภาษาถิ่น พูดภาษาอีสาน ภาษาลาว ภาษาไทกะเลิง ภาษาภูไท 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตตำบลวังยางได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ ทรัพยากรธรรมชาติ 9.1 น้ำ น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และลำน้ำจากห้วย หนอง คลอง สำหรับน้ำใต้ดินบางหมู่บ้านมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ 9.2 ป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่าป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดงจะเกิดตามบริเวณแห้งมากเช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้ยางเป็นต้น 9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตำบลวังยาง ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ จะเห็นได้ จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ../add_file/4.2 สาธารณสุข ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มีโรงพยาบาลจำนวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาง ทั้ง 13 หมู่บ้าน 4.3 อาชญากรรม ตำบลวังยาง อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวังยาง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย 4.4 ยาเสพติด ตำบลวังยางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา จึงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหายาเสพติด แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรวังยางคอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับบัตรผู้พิการ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและมีโครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้ยากจนยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง เส้นทางคมนาคม เป็นถนนคอนกรีต ลาดยางปะปน และเป็นถนนลูกรัง 5.2 การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบถ้วนทุกหลังคาเรือน 5.3 การประปา การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีการใช้น้ำประปาหมู่บ้านครบ 13 หมู่บ้าน 5.4 โทรศัพท์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ มีศูนย์ไปรษณีย์ชั่วคราว จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ตำบลวังยาง มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพหลักคือทำนา อาชีพรองคือ การเลี้ยงสัตว์ สวนยางพารา ปลูกแตงกวา ปลูกถั่วลิสง เพาะปลูกเห็ด 6.2 การประมง เกษตรกรตำบลวังยางทำประมง โดยเลี้ยงปลาในบ่อ/สระ จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงปลา เลี้ยงเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ชนิดปลาที่เลี้ยงคือปลานิล ตะเพียน มีครัวเรือนจำนวนน้อยที่เลี้ยง เพื่อจำหน่าย 6.3 การปศุสัตว์ ตำบลวังยางมีสัตว์เลี้ยงที่สำคัญ ได้แก่ โค–กระบือพื้นเมือง และการเลี้ยงโคขุนโดยมีบริษัทเข้ามาส่งเสริม มีการเลี้ยงสุกรเพื่อการจำหน่าย เลี้ยงเป็ดและไก่เลี้ยงแบบปล่อยในบ้านเรือนเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ๖.๕ การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางไม่มีแหล่งท่องเที่ยวหลัก มีแต่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนประจำหมู่บ้าน แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ 6.4 อุตสาหกรรม ตำบลวังยางไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่อุตสาหกรรมขนาดย่อมในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลเช่นทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ มีโรงสีข้าวขนาดเล็กในหมู่บ้าน 6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ - กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง - ปุ๋ยชีวภาพ - กลุ่มเพาะเห็ด - กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ - กลุ่มปลูกถั่วลิสง - กลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน - กลุ่มเลี้ยงโคขุน เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เขตตำบลวังยาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน เขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๘.๑ การนับถือศาสนา - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 วัด 11 แห่ง สำนักสงฆ์ 4 แห่ง ๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม - ประเพณีบุญกองข้าว ประมาณเดือน มกราคม - ประเพณีบุญเดือนสาม ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - ประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน - ประเพณีวันเข้าพรรษา ประมาณเดือน สิงหาคม - ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประมาณเดือน กันยายน - ประเพณีบุญข้าวสาก ประมาณเดือน ตุลาคม - ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือน ตุลาคม - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลวังยางได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน ทอผ้าพื้นเมือง วิธีการทอเสื่อจากต้นกก ภาษาถิ่น พูดภาษาอีสาน ภาษาลาว ภาษาไทกะเลิง ภาษาภูไท 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตตำบลวังยางได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ ผ้าทอพื้นเมือง เครื่องจักสานที่ทำจากไม้ไผ่ ทรัพยากรธรรมชาติ 9.1 น้ำ น้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และลำน้ำจากห้วย หนอง คลอง สำหรับน้ำใต้ดินบางหมู่บ้านมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ 9.2 ป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่าป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดงจะเกิดตามบริเวณแห้งมากเช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้ยางเป็นต้น 9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตำบลวังยาง ค่อนข้างจะสมบูรณ์ มีทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ จะเห็นได้ จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042-577074 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีเนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรเท่ากับ 111 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ - ทิศเหนือจดตำบลโคกสี อำเภอวังยาง - ทิศใต้จดลำน้ำก่ำ ตำบลก้านเหลือง และตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก - ทิศตะวันออกจดตำบลนาเลียง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - ทิศตะวันตกจดตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง ที่ตั้งของหมู่บ้าน ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลวังยางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 บ้านวังโน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสูงและมีบางส่วนมีลักษณะลาดเอียง ดินมีลักษณะร่วนปนทรายสลับกับดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ำ มีการซึมซับและระบายน้ำใต้ดินเร็ว หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก แหล่งน้ำธรรมชาติจะแห้งขอด มีลำห้วยห้าสายและลำน้ำก่ำไหลผ่านทางทิศใต้ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งในบางปีจะเกิดน้ำท่วมและบางปีแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตำบลวังยางไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 950 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๐ องศา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042-577074 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีเนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรเท่ากับ 111 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ - ทิศเหนือจดตำบลโคกสี อำเภอวังยาง - ทิศใต้จดลำน้ำก่ำ ตำบลก้านเหลือง และตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก - ทิศตะวันออกจดตำบลนาเลียง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - ทิศตะวันตกจดตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง ที่ตั้งของหมู่บ้าน ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลวังยางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 บ้านวังโน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสูงและมีบางส่วนมีลักษณะลาดเอียง ดินมีลักษณะร่วนปนทรายสลับกับดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ำ มีการซึมซับและระบายน้ำใต้ดินเร็ว หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก แหล่งน้ำธรรมชาติจะแห้งขอด มีลำห้วยห้าสายและลำน้ำก่ำไหลผ่านทางทิศใต้ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งในบางปีจะเกิดน้ำท่วมและบางปีแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตำบลวังยางไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 950 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๐ องศา ../add_file/ข้อมูลทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042-577074 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีเนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรเท่ากับ 111 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ - ทิศเหนือจดตำบลโคกสี อำเภอวังยาง - ทิศใต้จดลำน้ำก่ำ ตำบลก้านเหลือง และตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก - ทิศตะวันออกจดตำบลนาเลียง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - ทิศตะวันตกจดตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง ที่ตั้งของหมู่บ้าน ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลวังยางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 บ้านวังโน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสูงและมีบางส่วนมีลักษณะลาดเอียง ดินมีลักษณะร่วนปนทรายสลับกับดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ำ มีการซึมซับและระบายน้ำใต้ดินเร็ว หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก แหล่งน้ำธรรมชาติจะแห้งขอด มีลำห้วยห้าสายและลำน้ำก่ำไหลผ่านทางทิศใต้ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งในบางปีจะเกิดน้ำท่วมและบางปีแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตำบลวังยางไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 950 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑๐ องศา
ชื่อไฟล์ : 0M2PH5EThu22628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : lkRebeUWed21718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130 โทรศัพท์ 042-577-074 โทรสาร 042-577-074 ศูนย์รับแจ้งเหตุสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง 0615843899 อีเมลล์ : admin@wangyang-sao.go.th เว็บไซต์ : https://www.wangyang-sao.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130 โทรศัพท์ 042-577-074 โทรสาร 042-577-074 ศูนย์รับแจ้งเหตุสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง 0615843899 อีเมลล์ : admin@wangyang-sao.go.th เว็บไซต์ : https://www.wangyang-sao.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48130 โทรศัพท์ 042-577-074 โทรสาร 042-577-074 ศูนย์รับแจ้งเหตุสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง 0615843899 อีเมลล์ : admin@wangyang-sao.go.th เว็บไซต์ : https://www.wangyang-sao.go.th
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P3oq5DsTue42017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : D4ildKgTue41321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาจากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล ๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ๑๐๐ % 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 134 โครงการ งบประมาณ 179,702,164 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ได้จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 13,093,931บาท แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 124 โครงการ งบประมาณ 154,200,364 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗53,100 บาท และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 125 โครงการ งบประมาณ 145,984,624 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ได้จำนวน 132 โครงการ งบประมาณ 25,248,880 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ ด้านการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข 1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย 6.การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขยายผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม คสล 2.ให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ความสะดวก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ ๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ๒.๒ ผลกระทบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต. ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ปัญหา ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร ๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อุปสรรค ๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ แนวทางการแก้ไข 1.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาจากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล ๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ๑๐๐ % 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 134 โครงการ งบประมาณ 179,702,164 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ได้จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 13,093,931บาท แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 124 โครงการ งบประมาณ 154,200,364 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗53,100 บาท และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 125 โครงการ งบประมาณ 145,984,624 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ได้จำนวน 132 โครงการ งบประมาณ 25,248,880 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ ด้านการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข 1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย 6.การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขยายผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม คสล 2.ให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ความสะดวก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ ๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ๒.๒ ผลกระทบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต. ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ปัญหา ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร ๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อุปสรรค ๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ แนวทางการแก้ไข 1.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล ../add_file/สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาจากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล ๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ๑๐๐ % 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 134 โครงการ งบประมาณ 179,702,164 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ได้จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 13,093,931บาท แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 124 โครงการ งบประมาณ 154,200,364 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗53,100 บาท และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 125 โครงการ งบประมาณ 145,984,624 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ได้จำนวน 132 โครงการ งบประมาณ 25,248,880 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ ด้านการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข 1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย 6.การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขยายผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม คสล 2.ให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ความสะดวก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ ๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ๒.๒ ผลกระทบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต. ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ปัญหา ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร ๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อุปสรรค ๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ แนวทางการแก้ไข 1.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล ๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล: มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ๒. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒]ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล ๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล: มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ๒. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒]ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ../add_file/อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบล ๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล: มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ๒. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๑/๑) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร [อนุ (๘) (๙) ของมาตรา ๖๗ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (๓) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (๔) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (๗) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (๑๒) การท่องเที่ยว (๑๓) การผังเมือง [อนุ (๑๒) (๑๓) ของมาตรา ๖๘ เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒] พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒]ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อไฟล์ : การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหาราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต) องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กุมภาพันธ์ 2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหาราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต) องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กุมภาพันธ์ 2561 ../add_file/การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทำงานให้บังเกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และไม่ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความคลางแคลงใจในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหาราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต) องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อไฟล์ : ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางให้ความสำคัญ ดังนี้ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางให้ความสำคัญ ดังนี้ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ ../add_file/ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางให้ความสำคัญ ดังนี้ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Aov87VvTue42842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1tgE45rWed22308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n7IKavpMon33933.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Y4n1kaZTue120445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DPBAwnwTue41035.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S3PxhnNTue41124.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5xB99dcThu114438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IcuUTvEThu114937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lzxrt8rThu115340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U7ilhibThu120916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CMWE571Tue100045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J5qOPAVFri114618.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://opdc.csn.cx/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://opdc.csn.cx/ ../add_file/https://opdc.csn.cx/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 6x2LpUzSat32907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MmSmEU6Sat33141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tB5BDdsSat33240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qXYOoX6Sat33332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mlx5wzASat33430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 11cZgJASat33527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZywmZDRSat33612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1OQU4tpSat33711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0065UJSSat33755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tCNq9eXSat33839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RvUOXhjSat33922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ks35TeuSat33959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vce6fWgSat34108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 67vT2mwSat34404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C4tVkFBMon64234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lMZ4I3yMon64530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XykoW9VTue94633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DS9T0VZTue103525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ny2Y4kTTue100257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qu4XT8bTue102331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NdY8T3mWed12845.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AbQ9ywuWed13006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zr9IcPqWed13129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yf1NPTLWed15428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YSRSWKXWed15915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HtqQsN5Wed20404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xbUKWlfWed20858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9TLqjaNWed40023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CqWwnYnWed23019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qk1rPvmWed23705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KhZiRs3Fri115649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hqbjfRmWed24306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FzSI6WIWed31725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ATUXlvzWed32636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bombaNqFri115524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dyLYtjTWed35634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ps4IQXcThu103334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pZNOrUAThu103938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DQbExtaThu110855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ne2Tm3gThu111001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UIRWZNiThu111102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ySH8I9SThu111328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : co0QAwkThu111427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uAsSe8zThu111512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mkz6EagThu113505.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8riUiEbFri112439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pG92MAVFri100434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uQbm5FHFri10429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s85y46OFri10954.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VMedm65Fri11447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZWCUH4nFri11514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GCmQ9JXFri11535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sBWotyvFri12720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yMP7mbWFri11557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QbdHnOoFri12641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M4Uue4FFri12129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HgB4TMsFri12217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lak8or3Fri12246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fhqOxduFri12325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GqUiRwjFri12753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ttfq1BwFri12838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dUCMzGkFri12918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aHyTiRGFri13001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qVRv1AfFri13043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kkag9iMFri13110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MUkIXOtFri22805.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xWBzX2KFri30902.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการร้องเรียนในการบริการบุคคล อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการร้องเรียนในการบริการบุคคล อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/ช่องทางการร้องเรียนในการบริการบุคคล อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3LMyPTpMon104829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z64deA0Mon24311.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9mHYmyvThu21254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cOmC6TGThu21316.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yVk4o8iThu21339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PCufVf0Thu21406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2H08uHaThu21437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i6hfQsqThu21500.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WGOwexWTue105649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jc2T521Tue105729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : enW0qKdTue105802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JsL08rLTue105944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Unw5Zm9Tue110014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BUU6PI6Tue110121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gwVCJKPThu95418.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QmKc7HRThu95618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yXS0FN3Thu95929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cJBIO0pThu23412.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyzCM8mThu23811.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9tLtwHEThu25200.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ay7eFKQThu42436.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : znj0pXmMon23223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7AXUN8yMon24921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d4gtF4ZMon25019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W2EhbgsMon25111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1M7dAlWTue24102.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3bPj3LyTue24320.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X6SFaKyTue24938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CY2oo0AFri21051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HaGLPE7Mon22304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ie5achZTue35359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Dxyc7mVTue35839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mZjwCfhFri32840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Yw9fyYFri33856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wbWc3V5Fri34113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6wbV8QpFri35100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : PU90w2LMon40430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pdYq8KYMon40529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KEVRgL5Mon93226.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลวังยางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 บ้านวังโน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042-577074 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีเนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรเท่ากับ 111 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ - ทิศเหนือจดตำบลโคกสี อำเภอวังยาง - ทิศใต้จดลำน้ำก่ำ ตำบลก้านเหลือง และตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก - ทิศตะวันออกจดตำบลนาเลียง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - ทิศตะวันตกจดตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสูงและมีบางส่วนมีลักษณะลาดเอียง ดินมีลักษณะร่วนปนทราย สลับกับดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ำ มีการซึมซับและระบายน้ำใต้ดินเร็ว หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก แหล่งน้ำธรรมชาติจะแห้งขอด มีลำห้วยห้าสายและลำน้ำก่ำไหลผ่านทางทิศใต้ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งในบางปีจะเกิดน้ำท่วมและบางปีแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตำบลวังยางไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 950 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑0 องศา 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 40% ดินลูกรังประมาณ 50 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของแหล่งน้ำน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย/ลำน้ำ จำนวน 8 แห่ง ห้วยแสง 2. ห้วยหมากม่าน ห้วยเชิง 4. ห้วยไร่ ห้วยไผ่น้อย 6. ห้วยใหม่ ห้วยหินอ้ม 8. ลำน้ำก่ำ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 7 แห่ง - บ่อน้ำสาธารณะ จำนวน - แห่ง - บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง - ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 24 แห่ง - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก จำนวน 1 แห่ง - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวภูธร จำนวน 1 แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่าป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดงจะเกิดตามบริเวณแห้งมาก เช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง ซึ่งมีธาตุอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดินส่วนบน ซึ่งธรรมชาติกัดกร่อนไปมาก หลายแห่งจะเห็นดินชั้นดินลูกรังโผล่ขึ้นมาอยู่บริเวณผิวดิน การเกิดป่าแดงจะมีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจากการเผาเศษไม้ใบไม้ในฤดูแล้ง เพื่อทำไร่ทำนา รวมทั้งการตัดไม้มากเกิดไปซึ่งถ้าการกระทำเหล่านี้ ดำเนินต่อไปในระยะเวลานานหลายปี ก็จะทำให้ป่าเหล่านี้เสื่อมโทรมลง และกลายเป็นป่าแคระหรือป่าแดงไปในที่สุด ในพื้นที่ตำบลวังยางเป็นป่าชนิดนี้พบมากและมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และ ไม้ยางเป็นต้น ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เขตตำบลวังยาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง นายสุรชาติ พ่อครวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน นางสาวฉวีวรรณ วงค์ตาผา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน นายณัฐพงษ์ เพชรดีคาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม นายพูลสวัสดิ์ แดงท่าขาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร นายวรเดช แก้วพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก นายวรวุฒิ จันทะคูณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ นายประเดิม ลี้พล กำนันตำบลวังยาง หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ นายรัศมี แสนสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ นายภูษิต แก้วหนองสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน เขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน นายวิลัย นะคะรังสุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังโน นายสินโท พ่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง นายสุชาติ วงค์จำปา กำนันตำบลหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ นายสินโท พ่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 13 เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 13 หมู่บ้าน ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีผู้คณะบริหาร 4 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายมิตรชัย พ่อสีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายวินัย พ่อครวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประณต สีแสด จำนวนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มี 26 คน แบ่งเป็น - ชายจำนวน 24 คน -หญิงจำนวน 2 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายประเสริฐ กวานเหียน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสายผล โคตรตาแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย แพงจ่อย ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ประชากร หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน โดยมีสถิติ ข้อมูลประชากร ดังนี้ 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ช่วงอายุ ต่ำกว่า 18 เป็นชาย = 883 คน เป็นหญิง =822 คน รวม 1,705 คน ช่วงอายุ 18 - 60 เป็นชาย = 2,464 คน เป็นหญิง =2,326 คน รวม 4,790 คน ช่วงอายุ 61 ขึ้นไป เป็นชาย = 277 คน เป็นหญิง = 344 คน รวม 550 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลวังยางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 บ้านวังโน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042-577074 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีเนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรเท่ากับ 111 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ - ทิศเหนือจดตำบลโคกสี อำเภอวังยาง - ทิศใต้จดลำน้ำก่ำ ตำบลก้านเหลือง และตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก - ทิศตะวันออกจดตำบลนาเลียง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - ทิศตะวันตกจดตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสูงและมีบางส่วนมีลักษณะลาดเอียง ดินมีลักษณะร่วนปนทราย สลับกับดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ำ มีการซึมซับและระบายน้ำใต้ดินเร็ว หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก แหล่งน้ำธรรมชาติจะแห้งขอด มีลำห้วยห้าสายและลำน้ำก่ำไหลผ่านทางทิศใต้ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งในบางปีจะเกิดน้ำท่วมและบางปีแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตำบลวังยางไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 950 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑0 องศา 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 40% ดินลูกรังประมาณ 50 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของแหล่งน้ำน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย/ลำน้ำ จำนวน 8 แห่ง ห้วยแสง 2. ห้วยหมากม่าน ห้วยเชิง 4. ห้วยไร่ ห้วยไผ่น้อย 6. ห้วยใหม่ ห้วยหินอ้ม 8. ลำน้ำก่ำ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 7 แห่ง - บ่อน้ำสาธารณะ จำนวน - แห่ง - บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง - ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 24 แห่ง - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก จำนวน 1 แห่ง - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวภูธร จำนวน 1 แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่าป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดงจะเกิดตามบริเวณแห้งมาก เช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง ซึ่งมีธาตุอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดินส่วนบน ซึ่งธรรมชาติกัดกร่อนไปมาก หลายแห่งจะเห็นดินชั้นดินลูกรังโผล่ขึ้นมาอยู่บริเวณผิวดิน การเกิดป่าแดงจะมีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจากการเผาเศษไม้ใบไม้ในฤดูแล้ง เพื่อทำไร่ทำนา รวมทั้งการตัดไม้มากเกิดไปซึ่งถ้าการกระทำเหล่านี้ ดำเนินต่อไปในระยะเวลานานหลายปี ก็จะทำให้ป่าเหล่านี้เสื่อมโทรมลง และกลายเป็นป่าแคระหรือป่าแดงไปในที่สุด ในพื้นที่ตำบลวังยางเป็นป่าชนิดนี้พบมากและมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และ ไม้ยางเป็นต้น ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เขตตำบลวังยาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง นายสุรชาติ พ่อครวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน นางสาวฉวีวรรณ วงค์ตาผา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน นายณัฐพงษ์ เพชรดีคาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม นายพูลสวัสดิ์ แดงท่าขาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร นายวรเดช แก้วพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก นายวรวุฒิ จันทะคูณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ นายประเดิม ลี้พล กำนันตำบลวังยาง หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ นายรัศมี แสนสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ นายภูษิต แก้วหนองสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน เขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน นายวิลัย นะคะรังสุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังโน นายสินโท พ่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง นายสุชาติ วงค์จำปา กำนันตำบลหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ นายสินโท พ่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 13 เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 13 หมู่บ้าน ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีผู้คณะบริหาร 4 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายมิตรชัย พ่อสีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายวินัย พ่อครวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประณต สีแสด จำนวนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มี 26 คน แบ่งเป็น - ชายจำนวน 24 คน -หญิงจำนวน 2 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายประเสริฐ กวานเหียน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสายผล โคตรตาแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย แพงจ่อย ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ประชากร หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน โดยมีสถิติ ข้อมูลประชากร ดังนี้ 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ช่วงอายุ ต่ำกว่า 18 เป็นชาย = 883 คน เป็นหญิง =822 คน รวม 1,705 คน ช่วงอายุ 18 - 60 เป็นชาย = 2,464 คน เป็นหญิง =2,326 คน รวม 4,790 คน ช่วงอายุ 61 ขึ้นไป เป็นชาย = 277 คน เป็นหญิง = 344 คน รวม 550 คน ../add_file/ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลวังยางประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 บ้านวังโน หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 241 หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร 042-577074 องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีเนื้อที่ คิดเป็นตารางกิโลเมตรเท่ากับ 111 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ - ทิศเหนือจดตำบลโคกสี อำเภอวังยาง - ทิศใต้จดลำน้ำก่ำ ตำบลก้านเหลือง และตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก - ทิศตะวันออกจดตำบลนาเลียง และตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - ทิศตะวันตกจดตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบสูงและมีบางส่วนมีลักษณะลาดเอียง ดินมีลักษณะร่วนปนทราย สลับกับดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ในดินต่ำ มีการซึมซับและระบายน้ำใต้ดินเร็ว หน้าแล้งจะแห้งแล้งมาก แหล่งน้ำธรรมชาติจะแห้งขอด มีลำห้วยห้าสายและลำน้ำก่ำไหลผ่านทางทิศใต้ 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ซึ่งในบางปีจะเกิดน้ำท่วมและบางปีแต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตตำบลวังยางไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 950 มิลลิเมตร ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๑0 องศา 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 40% ดินลูกรังประมาณ 50 % ลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของแหล่งน้ำน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำห้วย/ลำน้ำ จำนวน 8 แห่ง ห้วยแสง 2. ห้วยหมากม่าน ห้วยเชิง 4. ห้วยไร่ ห้วยไผ่น้อย 6. ห้วยใหม่ ห้วยหินอ้ม 8. ลำน้ำก่ำ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น - ฝาย จำนวน 7 แห่ง - บ่อน้ำสาธารณะ จำนวน - แห่ง - บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง - ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 24 แห่ง - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามแยก จำนวน 1 แห่ง - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวภูธร จำนวน 1 แห่ง 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลวังยางจัดอยู่ในป่ามรสุมแล้ง ป่าลักษณะนี้เรียกว่าป่าแดงโดยทั่วไปป่าแดงจะเกิดตามบริเวณแห้งมาก เช่น ดินร่วน ทราย หรือลูกรัง ซึ่งมีธาตุอาหารน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดินส่วนบน ซึ่งธรรมชาติกัดกร่อนไปมาก หลายแห่งจะเห็นดินชั้นดินลูกรังโผล่ขึ้นมาอยู่บริเวณผิวดิน การเกิดป่าแดงจะมีสาเหตุจากการกระทำของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ อันเนื่องมาจากการเผาเศษไม้ใบไม้ในฤดูแล้ง เพื่อทำไร่ทำนา รวมทั้งการตัดไม้มากเกิดไปซึ่งถ้าการกระทำเหล่านี้ ดำเนินต่อไปในระยะเวลานานหลายปี ก็จะทำให้ป่าเหล่านี้เสื่อมโทรมลง และกลายเป็นป่าแคระหรือป่าแดงไปในที่สุด ในพื้นที่ตำบลวังยางเป็นป่าชนิดนี้พบมากและมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ที่พบในป่าชนิดนี้ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง และ ไม้ยางเป็นต้น ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เขตตำบลวังยาง ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านวังยาง นายสุรชาติ พ่อครวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน นางสาวฉวีวรรณ วงค์ตาผา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะโน นายณัฐพงษ์ เพชรดีคาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาขาม นายพูลสวัสดิ์ แดงท่าขาม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหัวภูธร นายวรเดช แก้วพิกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสามแยก นายวรวุฒิ จันทะคูณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาขามใต้ นายประเดิม ลี้พล กำนันตำบลวังยาง หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ นายรัศมี แสนสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ไทยเจริญ นายภูษิต แก้วหนองสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน เขตตำบลหนองโพธิ์ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองแหน นายวิลัย นะคะรังสุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังโน นายสินโท พ่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโพนสวาง นายสุชาติ วงค์จำปา กำนันตำบลหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ นายสินโท พ่อแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 2.2 การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 13 เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 13 หมู่บ้าน ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีผู้คณะบริหาร 4 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายมิตรชัย พ่อสีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายวินัย พ่อครวงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประณต สีแสด จำนวนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มี 26 คน แบ่งเป็น - ชายจำนวน 24 คน -หญิงจำนวน 2 คน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายประเสริฐ กวานเหียน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสายผล โคตรตาแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าที่ ร.ต.วุฒิชัย แพงจ่อย ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ประชากร หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน โดยมีสถิติ ข้อมูลประชากร ดังนี้ 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร ช่วงอายุ ต่ำกว่า 18 เป็นชาย = 883 คน เป็นหญิง =822 คน รวม 1,705 คน ช่วงอายุ 18 - 60 เป็นชาย = 2,464 คน เป็นหญิง =2,326 คน รวม 4,790 คน ช่วงอายุ 61 ขึ้นไป เป็นชาย = 277 คน เป็นหญิง = 344 คน รวม 550 คน
ชื่อไฟล์ : PQykdDxMon112117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8DYBgL2Mon112001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ชื่อไฟล์ : ะประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่อยู่เวรตลาดสด อบต.วังยาง ให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้บริการตลาดสดสแกนคิวอาร์โค้ด แอพไทยชนะ ตลาดสด อบต.วังยาง และสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ะประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่อยู่เวรตลาดสด อบต.วังยาง ให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้บริการตลาดสดสแกนคิวอาร์โค้ด แอพไทยชนะ ตลาดสด อบต.วังยาง และสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ../add_file/ะประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่อยู่เวรตลาดสด อบต.วังยาง ให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ใช้บริการตลาดสดสแกนคิวอาร์โค้ด แอพไทยชนะ ตลาดสด อบต.วังยาง และสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงทะเบียนในแบบลงทะเบียนที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ได้รับข้อมูลตามความต้องการดี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ได้รับข้อมูลตามความต้องการดี ../add_file/ได้รับข้อมูลตามความต้องการดี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : npICHuzTue115446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yfjbbjoWed105402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rpEF8xXThu103111.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZTd4kJLThu103413.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E78Y97wWed20217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lhVdSP0Tue41724.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tPsR0ElThu32435.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 4.1 การศึกษา การศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง - โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง - โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 4.1 การศึกษา การศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง - โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง - โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ../add_file/4.1 การศึกษา การศึกษา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง - โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง - โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
ชื่อไฟล์ : ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาจากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล ๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ๑๐๐ % 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 134 โครงการ งบประมาณ 179,702,164 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ได้จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 13,093,931บาท แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 124 โครงการ งบประมาณ 154,200,364 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗53,100 บาท และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 125 โครงการ งบประมาณ 145,984,624 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ได้จำนวน 132 โครงการ งบประมาณ 25,248,880 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ ด้านการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข 1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย 6.การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขยายผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม 2.ให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ความสะดวก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ ๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ๒.๒ ผลกระทบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต. ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ปัญหา ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร ๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อุปสรรค ๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ แนวทางการแก้ไข 1.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาจากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล ๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ๑๐๐ % 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 134 โครงการ งบประมาณ 179,702,164 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ได้จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 13,093,931บาท แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 124 โครงการ งบประมาณ 154,200,364 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗53,100 บาท และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 125 โครงการ งบประมาณ 145,984,624 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ได้จำนวน 132 โครงการ งบประมาณ 25,248,880 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ ด้านการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข 1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย 6.การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขยายผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม 2.ให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ความสะดวก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ ๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ๒.๒ ผลกระทบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต. ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ปัญหา ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร ๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อุปสรรค ๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ แนวทางการแก้ไข 1.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล ../add_file/ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาจากการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ ๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาตำบล ๒. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางก็จะพยายามต่อไปที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตำบลในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับ ทำให้ในเชิงปริมาณการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบ ๑๐๐ % 1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 134 โครงการ งบประมาณ 179,702,164 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2557 ได้จำนวน 93 โครงการ งบประมาณ 13,093,931บาท แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 124 โครงการ งบประมาณ 154,200,364 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้จำนวน 102 โครงการ งบประมาณ ๑๕,๗53,100 บาท และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 125 โครงการ งบประมาณ 145,984,624 บาท สามารถดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางประจำปี พ.ศ. 2559 ได้จำนวน 132 โครงการ งบประมาณ 25,248,880 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจำแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้ ด้านการพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข 1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข การพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.พัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสม การพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสืบทอดภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน ระบบการศึกษาของชุมชนทุกระดับ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย 6.การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสนับสนุนทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้ให้เกษตรกร พัฒนารายได้และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 1.ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ขยายผิวจราจร ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม 2.ให้มีขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๒. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ความสะดวก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ ๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ ครัวเรือน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ๒.๒ ผลกระทบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้ดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการดำเนินงาน ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต. ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชน ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ปัญหา ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร ๒. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ๓. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก ๔. ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก ๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสามารถดำเนินการได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา อุปสรรค ๑. การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ แนวทางการแก้ไข 1.ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ๒. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตตำบล ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : nf7x2WaFri35720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LpIUvnfFri40038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uz8zQn4Sun110859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rBOzuaRSun111014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sg8it2xSun111113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TERZYURSun111205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B8jRIUqSun111250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kKOkqLPSun111331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UvqIktPSun111417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iR8dzGFSun111944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HTNGs11Sun112049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mXbJxsPSun112443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AWrCsgJSun112735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DcuKVYVSun112904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8z3fRgcSun113136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zhUC1rCSun113551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 97yut7FSun113742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : npKu5lzSun113852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5AUn8rtSun114021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MmIk1OmSun114157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FojpESPThu104242.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 96wkZRuFri23607.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bX8OC3FFri23646.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MG4m4FKTue13049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ../add_file/เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ชื่อไฟล์ : SIONfyrTue13222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fPhZznaWed30843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E8yFUqCTue32108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : muVInVzTue42833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RqA0XlGFri93334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rKhPJXrFri95008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JPBUWAVFri95231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BGCkPUDFri95416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aKtTWcRFri115656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XdEWpdZWed111747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M90lNVwWed112021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J6CkxDTTue102446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : El19QorTue104217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งด่านทางเข้าหมู่บ้านหนองบึง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม (ทางมาจากบ้านด่านม่วงคำ จ.สกลนคร)เห็นทุกปี คืออยากรู้ว่าบ้านอยู่ในป่าขนาดนั้นตั้งด่านลอยได้หรอค่ะเพราะเวลากลับบ้านเห็นโบกรถตลอดเลย. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งด่านทางเข้าหมู่บ้านหนองบึง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม (ทางมาจากบ้านด่านม่วงคำ จ.สกลนคร)เห็นทุกปี คืออยากรู้ว่าบ้านอยู่ในป่าขนาดนั้นตั้งด่านลอยได้หรอค่ะเพราะเวลากลับบ้านเห็นโบกรถตลอดเลย. ../add_file/ตั้งด่านทางเข้าหมู่บ้านหนองบึง ต.ยอดชาด อ.วังยาง จ.นครพนม (ทางมาจากบ้านด่านม่วงคำ จ.สกลนคร)เห็นทุกปี คืออยากรู้ว่าบ้านอยู่ในป่าขนาดนั้นตั้งด่านลอยได้หรอค่ะเพราะเวลากลับบ้านเห็นโบกรถตลอดเลย.
ชื่อไฟล์ : wgmnHctWed12717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ../add_file/ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2565 และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ../add_file/ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/kzzf8w file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/kzzf8w ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/kzzf8w
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา ../add_file/ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา
ชื่อไฟล์ : เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา ../add_file/ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอสอบถามเรื่องซอยเข้าบ้านครับ ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้เป็นถนนคอนกรีต หรือะไรก็ ได้ ที่มันดีกว่าที่เป็นลูกรังอยู่ตอนนี้ ซึ่งซอยนี้ผมเกิดมา 35ปีแล้ว ก็ยังเป็นแบนี้อยู่เหมือนเดิม พอใกล้จะเลือกตั้งอะไรสักอย่าง ก็จะมีเอาดินมาเทบ้าง แต่ไม่ได้สนใจว่าเทเเล้วมันใช้งานได้ดีแค่ไหน เพราะเข้าใจว่าคนที่สั่งมาเท ไม่ได้มาใช้งานด้วย แต่คนที่เดือดร้อนคือคนที่อยู่ในซอยแห่งนี้ ฉะนั้นถ้าหน่วยงานท่านพอจะเจียดงบหรือสรรหางบมาพัฒนาให้ได้ ขอความกรุณา เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ ถ้างั้นก็คงต้องได้ไปร้องที่อื่นต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอสอบถามเรื่องซอยเข้าบ้านครับ ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้เป็นถนนคอนกรีต หรือะไรก็ ได้ ที่มันดีกว่าที่เป็นลูกรังอยู่ตอนนี้ ซึ่งซอยนี้ผมเกิดมา 35ปีแล้ว ก็ยังเป็นแบนี้อยู่เหมือนเดิม พอใกล้จะเลือกตั้งอะไรสักอย่าง ก็จะมีเอาดินมาเทบ้าง แต่ไม่ได้สนใจว่าเทเเล้วมันใช้งานได้ดีแค่ไหน เพราะเข้าใจว่าคนที่สั่งมาเท ไม่ได้มาใช้งานด้วย แต่คนที่เดือดร้อนคือคนที่อยู่ในซอยแห่งนี้ ฉะนั้นถ้าหน่วยงานท่านพอจะเจียดงบหรือสรรหางบมาพัฒนาให้ได้ ขอความกรุณา เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ ถ้างั้นก็คงต้องได้ไปร้องที่อื่นต่อไป ../add_file/ขอสอบถามเรื่องซอยเข้าบ้านครับ ว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้เป็นถนนคอนกรีต หรือะไรก็ ได้ ที่มันดีกว่าที่เป็นลูกรังอยู่ตอนนี้ ซึ่งซอยนี้ผมเกิดมา 35ปีแล้ว ก็ยังเป็นแบนี้อยู่เหมือนเดิม พอใกล้จะเลือกตั้งอะไรสักอย่าง ก็จะมีเอาดินมาเทบ้าง แต่ไม่ได้สนใจว่าเทเเล้วมันใช้งานได้ดีแค่ไหน เพราะเข้าใจว่าคนที่สั่งมาเท ไม่ได้มาใช้งานด้วย แต่คนที่เดือดร้อนคือคนที่อยู่ในซอยแห่งนี้ ฉะนั้นถ้าหน่วยงานท่านพอจะเจียดงบหรือสรรหางบมาพัฒนาให้ได้ ขอความกรุณา เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ ถ้างั้นก็คงต้องได้ไปร้องที่อื่นต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขออนุมัติลงนามประกาศประชาสัมพันธ์ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขออนุมัติลงนามประกาศประชาสัมพันธ์ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖ ../add_file/ขออนุมัติลงนามประกาศประชาสัมพันธ์ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009629956475 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009629956475 ../add_file/https://www.facebook.com/profile.php?id=100009629956475
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009629956475 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009629956475 ../add_file/https://www.facebook.com/profile.php?id=100009629956475
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D32TB9zFri105002.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ../add_file/รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วย