ชื่อเรื่อง : ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ขนาด ๑.๕ x ๒.๔ เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน ๑๔ ป้าย และป้าย ขนาด ๓x๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง