ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองนางด่อน) หมู่ที่ 2 บ้านหนองนางด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง