messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 089 944 8087
นายมิตรชัย พ่อศรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0812626851
นายเฉลิม ชมภูทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 065-7072546
นายรักษ์กพล ลี้พล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 087-2252315
group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ กวานเหียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0862376520
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0878594485
นายประวิทย์ พ่อศรีชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาง
นายศรีทัน ทำมะเทพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายชุติเศรษฐ์ หนึ่งคำมีพัฒนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 2 ตำบลวังยาง
นายเขมรินทร์ ลาดบาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ
นายบุญเชา วงษ์ไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง
นายประเสริฐ กวานเหียน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นางคำตอง ลี้พล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง
นายจตุรภัทร ข้อจัตุรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 4 ตำบลหนองโพธิ์
นายทองมี บูคะธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง
นายวิลัย โคตรตาแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 6 ตำบลวังยาง
นายสมชาย ลี้พล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาง
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 8 ตำบลวังยาง
นายวิจิตร วงแสนไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาง
group หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0934414001
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0981041755
นายชาคริต ศรียะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 4257 7032
group สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข(รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
โทร : 0934414001
นายโสภณ โพธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสิรามน วงค์ตาผา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จ่าเอกประวิทย์ อาชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายพีระ แสนสุริวงค์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวศิริรัตน์ เชื้อดวงผูย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวศิน เฝื่อนสูงเนิน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐชนันท์ ลาภลึก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายประดามเพชร โคตรตาแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยะฝ่าย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน
นางสาวอำไพพรรณ นามลือชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมกรา พ่อแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางสาวอนุจรี ใจช่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุรินทร์ ลี้พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประภัสสร หลานเศรษฐา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิศักดิ์ ขุนอุดม
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรวุฒิ มุงคุณ
คนงานทั่วไป
นายสุรพงษ์ ใจโชติ
คนงานทั่วไป
นายนนท์วิศิษฐ์ สุนิพรรณปภา
ภารโรง
group กองคลัง
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0981041755
นางสาวธิดารัตน์ ธรรมรงค์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวธนาพร แสนสามารถ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางพัชนีย์ วิเทห์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวคนึงนิตย์ วังทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอินธุออน อัคฮาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประภัสสร ยตะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวละอองดาว น้อยเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศรชัย ลี้พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทักษิณา หงษาชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
group กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนุจรี ยตะโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายดาบชัย นวลตา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายฉัตรชัย วงศรีชา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวสุมินตรา อินธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริลักษณ์ ปุ่มเป้า
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายดนัย อุทัยวัตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิเชียร มหาชัย
พนักงานสูบน้ำ
นายศราวุธ หนึ่งคำมี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ว่าง-
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางณภัทร วงค์อินพ่อ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโพธิ์
นางสมดี หาญคำมูล
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม
นางนิภา ลี้พล
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะโน
(-ว่าง-)
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
นางอารี อุทัยวัตร
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางศรีพนม นนทะศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
นางสาวรินทร์ลภัส สิงห์แก้วดิลก
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโพธิ์
นางสาวพัสรา เพชรดีคาย)
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะโน
นางจีรวรรณ ไกยะฝ่าย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม
นางสาวละเอียด โสมแผ้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางนวลละออง โพธิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวลันดา ทำดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ