องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์/โทรสาร.042-577-074ปลัด อบต.
ปลัด อบต.
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย
ปลัด อบต.วังยาง
โทร : 086 713 7386
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
นายมิตรชัย พ่อศรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 042577074
นายมิตรชัย พ่อศรีชา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 042577074
นายไพฑูรย์ หาญมนตรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 042577074
นายไพฑูรย์ หาญมนตรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 042577074
group สมาชิกสภา
นายประเสริฐ กวานเหียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 042577074
นายประเสริฐ กวานเหียน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 042577074
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 042577074
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 042577074
นายประวิทย์ พ่อศรีชา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1
นายประวิทย์ พ่อศรีชา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1
นายศรีทัน ทำมะเทพ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายศรีทัน ทำมะเทพ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพธิ์
นายชุติเศรษฐ์ หนึ่งคำมีพัฒนะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 2
นายชุติเศรษฐ์ หนึ่งคำมีพัฒนะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 2
นายเขมรินทร์ ลาดบาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ
นายเขมรินทร์ ลาดบาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 2 ตำบลหนองโพธิ
นายบุญเชา วงษ์ไชย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 3
นายบุญเชา วงษ์ไชย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 3
นายประเสริฐ กวานเหียน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นายประเสริฐ กวานเหียน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 3 ตำบลหนองโพธิ์
นางคำตอง ลี้พล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 4
นางคำตอง ลี้พล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 4
นายจตุรภัทร ข้อจัตุรัส
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 4 ตำบลหนองโพธิ์
นายจตุรภัทร ข้อจัตุรัส
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ 4 ตำบลหนองโพธิ์
นายทองมี บูคะธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 5
นายทองมี บูคะธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 5
นายวิลัย โคตรตาแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 6
นายวิลัย โคตรตาแสง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 6
นายสมชาย ลี้พล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 7
นายสมชาย ลี้พล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 7
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 8
นายโรจน์ ปู่บุตรชา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 8
นายวิจิตร วงแสนไชย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 9
นายวิจิตร วงแสนไชย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
หมู่ที่ 9
group หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงอ่อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 086 713 7386
ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงอ่อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 086 713 7386
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
นายอัษฎายุทธ ธงยศ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
โทร : 0 4257 7074
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 4257 7074
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0 4257 7074
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 4257 7032
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0 4257 7032
นายชาคริต ศรียะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 4257 7032
นายชาคริต ศรียะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0 4257 7032
group สำนักปลัด
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 4257 7074
นางสาวจิตรี สิริขจรคุณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0 4257 7074
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 042-577074
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร : 042-577074
นายวรัท ลี้พล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวรัท ลี้พล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายโสภณ โพธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายโสภณ โพธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ มีบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ มีบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสิรามน วงค์ตาผา
นักสันทนาการชำนาญการ
นางสิรามน วงค์ตาผา
นักสันทนาการชำนาญการ
นายวัชระ เพียสา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายวัชระ เพียสา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี กำริสุ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวอัญชลี กำริสุ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา นนทะชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวขนิษฐา นนทะชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นายประดามเพชร โคตรตาแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายประดามเพชร โคตรตาแสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวอำไพพรรณ นามลือชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอำไพพรรณ นามลือชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมกรา พ่อแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายมกรา พ่อแก้ว
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายวราวุธ แสนปุชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวราวุธ แสนปุชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุรินทร์ ลี้พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบุรินทร์ ลี้พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประภัสสร หลานเศรษฐา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประภัสสร หลานเศรษฐา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยะฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสิทธิศักดิ์ ขุนอุดม
พนักงานขับรถยนต์
นายสิทธิศักดิ์ ขุนอุดม
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรวุฒิ มุงคุณ
คนงานทั่วไป
นายธีรวุฒิ มุงคุณ
คนงานทั่วไป
นายศรชัย ลี้พล
คนงานทั่วไป
นายศรชัย ลี้พล
คนงานทั่วไป
นายทรงพล มองคำชาย
ภารโรง
นายทรงพล มองคำชาย
ภารโรง
group กองคลัง
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 4257 7032
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0 4257 7032
นางพัชนีย์ วิเทห์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางพัชนีย์ วิเทห์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวคนึงนิตย์ วังทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวคนึงนิตย์ วังทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ คำไพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวเยาวลักษณ์ คำไพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอินธุอร อัคฮาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอินธุอร อัคฮาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวประภัสสร ยตะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวประภัสสร ยตะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวละอองดาว น้อยเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวละอองดาว น้อยเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธนาพร แสนสามารถ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวธนาพร แสนสามารถ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทักษิณา หงษาชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทักษิณา หงษาชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
นายชาคริต ศรียะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 4257 7032
นายชาคริต ศรียะวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0 4257 7032
นายสุรชัย วีรวัฒนา
นายช่างโยธา
นายสุรชัย วีรวัฒนา
นายช่างโยธา
นายฉัตรชัย วงศรีชา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายฉัตรชัย วงศรีชา
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวสุมินตรา อินธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมินตรา อินธิราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริลักษณ์ ปุ่มเป้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวสิริลักษณ์ ปุ่มเป้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิเชียร มหาชัย
พนักงานสูบน้ำ
นายวิเชียร มหาชัย
พนักงานสูบน้ำ
นายศราวุธ หนึ่งคำมี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายศราวุธ หนึ่งคำมี
คนงานเครื่องสูบน้ำ
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-ว่าง-
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
-ว่าง-
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางณภัทร วงค์อินพ่อ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง
นางณภัทร วงค์อินพ่อ
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง
นางสมดี หาญคำมูล
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม
นางสมดี หาญคำมูล
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม
นางนิภา ลี้พล
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง
นางนิภา ลี้พล
ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง
(-ว่าง-)
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
(-ว่าง-)
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
นางอารี อุทัยวัตร
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางอารี อุทัยวัตร
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางศรีพนม นนทะศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
นางศรีพนม นนทะศรี
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
นางสาวรินทร์ลภัส สิงห์แก้วดิลก
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง
นางสาวรินทร์ลภัส สิงห์แก้วดิลก
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสวาง
นางสาวพัสรา เพชรดีคาย)
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง
นางสาวพัสรา เพชรดีคาย)
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแสงสว่าง
นางจีรวรรณ ไกยะฝ่าย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม
นางจีรวรรณ ไกยะฝ่าย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม
นางสาวละเอียด โสมแผ้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางสาวละเอียด โสมแผ้ว
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน
นางนวลละออง โพธิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
นางนวลละออง โพธิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาววาสนา ลี้พล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0863752854
นางสาววาสนา ลี้พล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 0863752854
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
นายเรืองศักดิ์ วงค์ศรีชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 173