messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
Wang Yang Subdistrict Administrative Organization

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
group กองคลัง
นายอุทิศ วรรณวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0981041755
นางสาวธิดารัตน์ ธรรมรงค์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวธนาพร แสนสามารถ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางพัชนีย์ วิเทห์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวคนึงนิตย์ วังทะพันธ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอินธุออน อัคฮาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประภัสสร ยตะโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวละอองดาว น้อยเภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศรชัย ลี้พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทักษิณา หงษาชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน